S.M. SPITALSCHIFF KULPA

(ex DDSG Fahrgastraddampfer KULPA)

 

 

 

 

S.M. SPITALSCHIFF TRAISEN

(ex DDSG Radzugdampfer TRAISEN)

 

 

 

 

S.M. SPITALSCHIFF ERZHERZOG FRANZ FERDINAND

(ex DDSG Fahrgastraddampfer EH. FRANZ FERDINAND)

 

 

 

 

S.M. STABSCHIFF HEBE

(ex DDSG Fahrgastraddampfer HEBE)